DIRECTORATE OF SPORTS & YOUTH SERVICES
 
Download ​Arjun Puraskar.pdf

Download Dhyanchand Jivan Gourav Puraskar.pdf

Download Dronacharya Puraskar.pdf

Download Letter.pdf

Download Rajiv Gandhi Khelratna Puraskar.pdf

Download Rashtriya Khel Protsahan Puraskar.pdf

Download Maharashtra State Government GR - 5% reservations to the meritorious players of Maharashtra in Government, Semi Government and other field.

Download Maharashtra State Government GR - 5% Reservaton in Maharashtra Government, Semi Government and Other field to the meritorious players of state.

Download Maharashtra Government GR - 25 Grace Mark

Download Felicitation of International Players & Coaches
For more details, download the circular.
Download Detail Schemme Information Desk-6.
For more details, download the circular.
Download MY Com.- E -...All scham.form
For more details, download the circular.
Download Various Scheeme Information Desk-6
For more details, download the circular.
Download Vayovrudha_Mandhan_Arja
For more details, download the circular.
Download (अर्जचा नमुना) अधिकृत आंतर्राष्ट्रीय स्पर्धेता सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या खेळाडूंना प्रशिक्षण व ईतर बाबींसाठी सहयोग देण्याबाबत
(शासन निर्णय क्र.क्रीडाधो-3113/प्रक्र.29/क्रियुसे- 3, दि.28 एप्रिल 2014 अन्वये)

For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद, मान्यता देण्याबाबत..
(महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद, शासन निर्णय क्र. राक्रिधो-1096/प्रक्र.330/क्रियुसे-1, दि.31 जुलै 1997)

For more details, download the circular.
Download (DSYS) अद्ययावत व्यायामशाळा कुस्ती, जुडो, कराटे व ईतर खेळांच्या विकासासाठी अनुदान '2016-17' प्रस्ताव सादर करणे
For more details, download the circular.
Download क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
तालीम, कुस्ती कंद्राचा विकास अनुदान योजना अर्जचा ववहीत नमुना सन 2015-16

For more details, download the circular.
Download (अर्जचा नमुना) राज्यातील आंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडू व क्रीडा मार्गदर्शक यांना रोख बक्षीस देवून गौरविण्याची योजना
(शासन निर्णय क्र.क्रीडाधो-2012/प्रक्र.158/क्रियुसे- 2, दि.5 फेब्रुवारी 2014 अन्वये)

For more details, download the circular.
Download (अर्जचा नमुना) राज्य क्रीडा विकास निधीमधून आर्थिक साहाय्य मिळणेबाबत
For more details, download the circular.
Download INt.Nat.Play.CoacGrant.8400621 (महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण 2012)
अधधकृ त आंतरराष्ट्रीय स्पधेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या होतकरू खेळाडंना प्रशिक्षण व इतर बाबीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत.

For more details, download the circular.
Download International Play.cash Award (महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण,2012)
राज्यातील आंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडू व तयांचे क्रीडा मार्गदर्गक यांना रोख बक्षिस देवून गौरवण्यासाठी योजना

For more details, download the circular.
Download Vayovrudha_Mandhan_GR (महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 1996)
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृद्ध महिला/पुरुष खेळाडूंना मासिक मानधन देण्याबाबत

For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 1996
अद्ययावत व्यायामशाळा (जीआर दि.11.02.1998) कुस्ती, जुडो, कराटे व ईतर खेळांच्या विकासासाठी अनुदानासाठी

For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण,2012
तालीम, कुस्ती केंद्रांचा विकास करण्याबाबत 2204-5475 Dt.1 March 2014

For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 1996
म.रा.क्री.प. शासन निर्णय -राज्य,राष्ट्रीय स्पर्धा अनुदान- दि.31.7.1997

For more details, download the circular.
Download मराक्रीप - शासन निर्णय - प्रोत्साहनात्मक अनुदान- दि.27.3.1991
For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 1996
मराक्रीप - शासन निर्णय - राष्ट्रीय स्पर्धा पुर्व प्रशिक्षण शिबीर अनुदान- दि.31.7.1997

For more details, download the circular.
Download महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 1996
मराक्रीप- शासन निर्णय - राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग आर्थिक सहाय्य-दि.31.7.1997.

For more details, download the circular.
Download राज्य क्रीडा विकास निधी, शासन निर्णय दि.3.9.2003
For more details, download the circular.
Download राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतमान करणे शासन निर्णय दि.13.8.2003 (म.रा.क्री.प.)
For more details, download the circular.
Download शा. निर्णय -निरनिराळया खेळ संघटनांना मराक्रीप मान्यता देणेबाबतचा शा.निर्णय दि.23.1.2014
For more details, download the circular.
July 07 2010 - This is to inform all chess players / organisers / officials that any chess event organized under the banner of "Chess Association of India" is not recognized by the All India Chess Federation...